Ulrika Hamrén

Ekologigruppen Ekoplan AB

Ulrika Hamrén

Ulrika är MSc biolog med mångårig erfarenhet av naturinventeringar, naturvärdesbedömning, upprättande av skötselplaner och bedömningar av påverkan och konsekvenser för träd och natur i planer och projekt. Ulrika arbetar med biologisk mångfald, ekologiska samband och skötsel/utveckling av naturområden, samt gestaltning av ekosystemtjänster i parker, urbana grönytor och stadsnära naturområden. Ulrika har medverkat i en rad arbeten vad gäller värdering och beskrivning av värdefulla träd, till exempel Stockholms ekdatabas och trädplaner åt Malmö kyrkogårdsförvaltning.

Kontakta mig!

ulrika@tradkonsult.se

0046703785148