Ekosystemtjänstanalys

Ekosystemtjänstanalys

Ekosystemtjänstanalys
(i-Tree Eco)

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor, till exempel lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter och dagvattenhantering.

En trädinventering som inkluderar i-Tree Eco ger en ökad förståelse för trädbeståndets sammansättning och kondition samt ger kvantitativa värden på ekosystemtjänsterna som de bidrar med.
Värden som kan beräknas är bland annat mängden koldioxid som träden tar upp, hur mycket kol som finns lagrat i träden, mängden luftföroreningar som fångas upp och trädens påverkan på dagvattenavrinningen.

Utifrån dessa mått kan sedan en ekonomisk beräkning
genomföras som tydliggör hur trädet även utgör ett viktigt kapital i samhällsnytta.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Med programmet i-Tree Eco kan vi ekonomiskt beräkna de ekosystemtjänster som träden bidrar med i ett område.
  • Vi kan inventera era träd med de parametrar som behövs för att kunna göra en beräkning i i-Tree Eco.
  • Om ni redan har ett färdigt inventeringsunderlag kan vi använda detta för att göra en beräkning i i-Tree Eco.
  • Vi sammanställer en rapport som tydligt redogör för era träds ekonomiska och kvantitativa värden gällande ekosystemtjänster.

Ladda ner vårt produktblad här!