Kulturhistoriska vård-och skötselplaner

Kulturhistoriska vård-och skötselplaner

Kulturhistoriska vård-och skötselplaner

För kulturhistoriska miljöer erbjuds anpassade vårdplaner, där miljön behandlas utifrån ett helhetsgrepp. Vår konsult arbetar enligt det arbetssätt som tagits fram vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp, i enlighet med Florensdeklarationen. I ett första steg inventeras träd-, busk- och fältskikt, liksom fasta strukturer som murar, vägar, trappor och gångvägar.

I samband med detta utförs även arkivstudier. Utifrån platsens historia och det som framkommit vid inventeringen utförs en värdeanalys. Med värdeanalysen och inventeringen som grund utfärdas slutligen vård- och skötseldirektiv i en övergripande vårdplan och, om så önskas, detaljerad skötselplan.

Ladda ner vårt produktblad här!Kulturhistoriska inventeringar

Träd innehar ofta ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i olika historiska miljöer som slottsparker, äldre trädgårdar och kyrkogårdar. Många gånger finns därför ett behov av att inventera träd ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om att identifiera de trädslag som ingått i en äldre trädkrans eller allé, eller sammanställa vilka träd som bygger upp centrala drag i en engelsk park eller en kyrkogård. Ibland handlar det även om att inventera vilka träd som skymmer ursprungliga siktlinjer eller bidrar till förlust av den tidigare rumsligheten eller karaktären.

En kulturhistorisk inventering i kombination med inventering av trädens status liksom arkivstudier, skapar förutsättning och underlättar för optimal skötsel av historiska anläggningar nu och i framtiden. Denna typ av inventering är också en förutsättning då man vill ta fram långsiktiga vård- och skötselplaner. Med fördel kombineras en kulturhistorisk trädinventering med inventering av busk- och fältskikt om det rör sig om en större eller mer komplex anläggning.

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi har god erfarenhet av kulturhistoriska inventeringar och hjälper er bibehålla det kulturhistoriska värdet i er miljö.

Ladda ner vårt produktblad här!


Gestaltning

Träd spelar ofta en viktig gestaltningsmässig roll i olika utemiljöer. De skapar karaktär och rumslighet i byggda miljöer såsom bostadsgårdar, gågator och torg. Träd förstärker även formspråk och riktning utmed städernas gator eller vägar ute i landskapet samt utgör viktiga inslag i parker och trädgårdar.

Utöver de gestaltningsmässiga egenskaperna innehar träden även flera funktionella egenskaper, däribland skapar de ett förbättrat stadsklimat. En väl genomarbetad gestaltning i kombination med rätt trädval är avgörande för upplevelsen av en plats och hur väl den fungerar skötselmässigt.

Vad kan vi hjälpa er med?

Våra konsulter erbjuder hjälp med gestaltning och trädval, det kan exempelvis röra sig om rådgivning, skissförslag eller detaljprojektering av utemiljöer.

Ladda ner vårt produktblad här!