Naturmiljöutredningar

Naturmiljöutredningar

Kunskap om ett områdes naturvärden och biologisk mångfald, kopplade till naturtyp, trädbestånd och olika arters livsmiljöer, kan vara ett värdefullt kunskapsunderlag i flera olika sammanhang. Det kan vara till hjälp i prioritering av skötselinsatser, för att utveckla ett områdes naturvärden, som underlag för stadsplanering och exploatering, eller för att kunna bevara eller skapa ekosystemtjänster i bebyggd miljö.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Bedöma befintliga och potentiella naturvärden.
  • Bedöma om grönstråk i området kan bibehållas eller få en förstärkt funktion som habitatnätverk för olika artgrupper.
  • Ge råd om hur området kan utformas för att gynna ekosystemtjänster och det ekologiska värdet på platsen.
  • Föreslå anpassningar eller förändringar av planerad byggnation för att gynna ekosystemtjänster och det ekologiska värdet på platsen.

Nivån och inriktning på naturmiljöutredning kan anpassas efter skala eller behov.

Ladda ner vårt produktblad här!