Riskbedömning

Riskbedömning

Frågan om de eventuella risker som kan finnas förknippade med träd i urban miljö blir allt vanligare. Det kan röra sig om allt från enskilda träd ägda av privatpersoner, till större trädbestånd på kommunal eller annan offentlig mark.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Våra konsulter arbetar helt oberoende, vilket betyder att de inte har någon ekonomisk vinning i att bevara eller låta ta ner trädet. 
  • Vi använder oss av TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), vilket är ett system för bedömning av riskträd. Det är framtaget av ISA (International Society of Arboriculture) och är en internationellt vedertagen metod.
  • I samråd med er väljer vi vilken bedömningsnivå vi ska utföra. Vi kan göra visuella bedömningar men har även möjlighet att göra djupare analyser med hjälp av verktyg som PiCUS Sonic Tomograph (se vidare beskrivning nedan).

Ladda ner vårt produktblad här!


PiCUS Sonic Tomograph undersökning

För att kunna få en uppfattning av om det finns hålrum och/eller rötangrepp i träd finns det ett flertal metoder som kan användas. Vi använder en så kallad PiCUS Sonic Tomograph för undersökningen av träden. Denna undersökningsmetod ger inte några skador på träden utan använder ljudvågor för att detektera förekomsten av hålrum eller rötangrepp. Metoden ger en tvådimensionell bild över hela den undersökta skivan av trädet, vilket ger en god bild över eventuella hålrum eller ett rötangrepps utbredning.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi kan göra en undersökning av era träd med PiCUS Sonic Tomograph.
  • Efter undersökningen sammanställer vi resultatet i en rapport där vi även ger rekommendationer kring eventuella åtgärder och vidare undersökningar.

Ladda ner vårt produktblad här!