Trädkronstäckning

Trädkronstäckning

Träd bidrar till att göra våra städer mer behagliga att bo i, genom att exempelvis ge skugga under varma dagar, minska mängden dagvatten som belastar VA-ledningar, minska buller och rena luften.
Träden ger oss även estetiska värden såsom blomning och höstfärger vilket ökar attraktionskraften för fastigheter i trädrika områden, samtidigt som de är av stor vikt för humlor, bin och andra insekter.

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Ett sätt att mäta mängden grönska i ett område är att mäta trädkronstäckningen.

Vi kan genomföra trädkronstäckningsanalyser med hjälp av programmen i-Tree Canopy eller GIS. En analys i i-Tree Canopy kommer ge ett medelvärde för ett visst område, medan satellitdata i GIS kan ge en mer detaljerad bild. Analysen i i-Tree Canopy beräknar även trädens kvantitativa ekosystemtjänster i form av bland annat reduktion av luftföroreningar och fördröjning av dagvatten samt ett monetärt värde på dessa ekosystemtjänster. Med hjälp av historiska kartor och flygbilder går det även att visa på ett områdes historiska utveckling, vilket sedan går att koppla till mängden ekosystemtjänster som ökat eller minskat under denna period.

Resultatet från trädkronstäckningen kan visa på möjligheter till utveckling och förbättring av den nuvarande situationen, och åtgärder kan utformas för att öka ekosystemtjänsterna och på så vis kunna förbättra levnadsmiljön.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi mäter trädkronstäckningen i ett område och analyserar vad resultatet innebär för området.
  • Vi kan genomföra mätningen i i-Tree Canopy eller i GIS baserat på satellitdata.
  • Vi kan även beräkna trädens kvalitativa ekosystemtjänster i form av bland annat reduktion av luftföroreningar och fördröjning av dagvatten samt ett monetärt värde på dessa ekosystemtjänster.
  • Vi kan göra historiska analyser som visar hur trädkronstäckningen utvecklats över tid.
  • Vi sammanställer en rapport med resultatet av undersökningen och kan ge förslag på möjligheter till utveckling och förbättring av trädbeståndet.

Ladda ner vårt produktblad här!

Whoops, we have no consultants here