Tree Cities of the World

Tree Cities of the World

Vi kan hjälpa din stad att bli Tree City of the World!

Tree City of the World är ett initiativ av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och den amerikanska Arbor Day Foundation. Initiativet har funnits sedan 2020 och målsättningen är att öka kunskapen om träd i städer och möjliggöra god förvaltning av dessa.
Att bli utsedd till Tree City of the World är ett mycket bra sätt att få ökat fokus på stadens träd och de stora insatser som alla som arbetar med förvaltning för.

År 2020 blev Malmö utsedda till Tree City of the World, vilket betyder att Malmö var en av totalt 68 städer i 17 länder som först fick denna fina utmärkelse. År 2022 blev Borås, Eskilstuna, Jönköping, Stockholm, Visby och Örebro utsedda till Tree City of the World vilket visar på det stora engangemang som svenska kommuner har för sina trädbestånd.

Vi kan hjälpa dig uppnå de mål som krävs
för att kunna ansöka om att bli Tree City of the World!

De fem mål som måste uppfyllas är:

1. Ansvar för stadens träd
För att kunna förvalta trädbeståndet på ett systematiskt sätt, och därmed också nå de uppsatta målen, krävs att det finns ansvariga för stadens trädbestånd. Detta kan vara en trädansvarig, en avdelning/förvaltning eller en grupp bestående av förvaltare och allmänheten (Tree Board).

2. Policy
Alla trädförvaltare bör ha regler, policy eller styrdokument som styr hur träd ska planteras, förvaltas och tas ner. Många gånger går det att hitta dessa regler och policys i tekniska handböcker, ansökningar som privatpersoner måste fylla i för att få fälla träd eller andra liknande handlingar.

3. Inventering
Det finns olika sätt som trädinventeringsdata kan rapporteras in i ansökan. Det krävs inte en komplett inventering utan något av dessa alternativ går bra:

  • Komplett inventering av gatuträd,
  • komplett inventering av parkträd,
  • provytor och
  • trädkronstäckningsmätning.

4. Budget
All förvaltning kräver resurser och det är därför viktigt att det finns en budget för att plantera och sköta stadens träd. I ansökan ska därför budgeten för plantering, skötsel och fällning av träd anges samt hur mycket tid som lagts på detta. Finns det inte exakta siffror går det även bra med en kvalificerad uppskattning.

5. Firande
Till sist så ska träden och arbetet med dem firas! Genom att uppmärksamma träden och trädens värde går det att få betydligt större förståelse för varför det är viktigt att plantera och förvalta stadens trädbestånd.

Det finns inga direkta regler för hur firandet ska se ut, så var kreativa! I Malmö har de exempelvis hängt upp skyltar som visar på trädens betydelse, anordnat en utställning i Folkets park och organiserat trädvandringar.
I ansökan ska du ange när firandet/aktiviteten ägde rum, gärna med ett program, uppskattat antal deltagare och foton.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi kan utveckla policys och styrdokument som krävs för att kunna ansöka.
  • Vi kan inventera era träd och se till att er trädinventering möter kraven för att kunna ansöka.

Ladda ner vårt produktblad här!

Mer information
Deadline för ansökan är vid varje årsskifte.

All information om ansökningsprocessen finns på Tree City of the Worlds hemsida:  https://treecitiesoftheworld.org/

Beskrivning över hela ansökningsprocessen:
https://www.youtube.com/watch?v=1SjQv3hvVAo

Checklista för ansökan:
https://treecitiesoftheworld.org/documents/application-checklist.pdf