i-Tree

i-Tree

i-Tree Eco

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor, till exempel lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter och dagvattenhantering.

En trädinventering som inkluderar i-Tree Eco ger en ökad förståelse för trädbeståndets sammansättning och kondition samt ger kvantitativa värden på ekosystemtjänsterna som de bidrar med.
Värden som kan beräknas är bland annat mängden koldioxid som träden tar upp, hur mycket kol som finns lagrat i träden, mängden luftföroreningar som fångas upp och trädens påverkan på dagvattenavrinningen.

Utifrån dessa mått kan sedan en ekonomisk beräkning
genomföras som tydliggör hur trädet även utgör ett viktigt kapital i samhällsnytta.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Med programmet i-Tree Eco kan vi ekonomiskt beräkna de ekosystemtjänster som träden bidrar med i ett område.
  • Vi kan inventera era träd med de parametrar som behövs för att kunna göra en beräkning i i-Tree Eco.
  • Om ni redan har ett färdigt inventeringsunderlag kan vi använda detta för att göra en beräkning i i-Tree Eco.
  • Vi sammanställer en rapport som tydligt redogör för era träds ekonomiska och kvantitativa värden gällande ekosystemtjänster.

Ladda ner vårt produktblad här!i-Tree Canopy (trädkronstäckning)

Träd bidrar till att göra våra städer mer behagliga att bo i, genom att exempelvis ge skugga under varma dagar, minska mängden dagvatten som belastar VA-ledningar, minska buller och rena luften.
Träden ger oss även estetiska värden såsom blomning och höstfärger vilket ökar attraktionskraften för fastigheter i trädrika områden, samtidigt som de är av stor vikt för humlor, bin och andra insekter.

Genom att ha en stor andel grönska i staden ökar människors välbefinnande, samtidigt som viktiga ekosystemtjänster bevaras och utvecklas. Ett sätt att mäta mängden grönska i ett område är att mäta trädkronstäckningen.

i-Tree Canopy är ett digitalt verktyg som vi använder för att mäta trädkronstäckningen i ett område och analysera vad resultatet innebär för området samt vad träden kan göra för stadsklimatet och för människorna som bor där. i-Tree Canopy ger kvantitativa värden på trädens upptag av föroreningar och fördröjning av dagvatten samt ett monetärt värde på dessa ekosystemtjänster.

Resultatet från trädkronstäckningen kan visa på möjligheter till utveckling och förbättring av den nuvarande situationen, och åtgärder kan utformas för att öka ekosystemtjänsterna och på så vis kunna förbättra levnadsmiljön. Att använda i-Tree Canopy är därför ett bra verktyg som lägger grunden för att ta fram en konkret trädplan för området.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi använder i-Tree Canopy för att mäta trädkronstäckningen i ert område och analyserar vad resultatet innebär.
  • Vi sammanställer en rapport med resultatet av undersökningen och kan ge förslag på möjligheter till utveckling och förbättring av trädbeståndet.
  • Om ni önskar plantera fler träd kan vi även erbjuda vår tjänst Träd- och platsförslag för att hjälpa er välja rätt träd till rätt plats.

Ladda ner vårt produktblad här!