Trädinventering

Från planering till användning

Trädinventering

Träd bidrar med flera positiva värden för människor, miljö och klimatet i staden. Trädinventeringar lägger en god grund för att utveckla arbetet med trädplaner och trädvårdsplaner och är därför ett viktigt verktyg i att utveckla en hållbar stad.

Trädinventeringar används inom ett stort antal områden och av många aktörer. Trots detta är det ytterst få som använder inventeringarna till sin fulla potential och det finns även osäkerhet kring hur olika parametrar, såsom risk, vitalitet och skador ska bedömas.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Våra konsulter har stor erfarenhet av alla skeden i en trädinventering, från planering, verkställande och användning!
  • Vi använder oss av Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0, och anpassar vilka parametrar som ska ingå i samråd med er efter era behov och syftet med inventeringen.
  • Vi kan även hjälpa er att utöka inventeringen genom att:
    – beräkna områdets ekosystemtjänster med hjälp av i-Tree Eco
    – beräkna trädkronstäckning med hjälp av i-Tree Canopy eller GIS
    – ge platsspecifika artförslag för nyplanteringar (Plantable spots) och gestaltningsförslag

Ladda ner vårt produktblad här!